» Kontakty     » Osvědčení    


Výčet základních povinností vyplývající z platné legislativy pro ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, které naše firma zajišťuje externě ve firmách:

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

  » Vypracování popisek nebezpečného a ostatního odpadu
  » Vypracování identifikačních listů nebezpečného odpadu
  » Vedení průběžné evidence odpadů
  » Vypracování ročního hlášení o produkci odpadu do systému ISPOP (F_ODP_PROD) do 28.února
  » Elektronické zasílání evidenčních listů přepravovaných nebezpečných odpadů do systému ISPOP (SEPNO)
  » Vypracování směrnice pro nakládání s odpady
  » Školení zaměstnanců pro nakládání s nebezpečnými odpady
  » Vykonávání funkce odpadového hospodáře
  » Vykonávání funkce odpovědné osoby na živnostenském úřadě
  » Vypracování provozního řádu pro zařízení k využívání odpadů
  » Schválení na KHS a KÚ k provozu stacionárního (mobilního) zařízení k využívání odpadů
  » Zprostředkování odvozu nebezpečného odpadu


OCHRANA OVZDUŠÍ - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

  » Zajištění povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního (mobilního) zdroje
  » Vypracování provozního řádu pro zařízení
  » Vypracování ročního hlášení do systému ISPOP (F_OVZ_SPE nebo F_OVZ_POPL) do 31.března
  » Zprostředkování vypracování odborného posudku na zdroj
  » Zprostředkování jednorázového autorizovaného měření emisí


CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI - Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích

  » Vypracování bezpečnostních listů
  » Vypracování registru chemických látek a směsí
  » Vypracování popisek (etiket) pro neoriginální obaly (přelévaná chemikálie)
  » Vypracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  » Provedení školení osob pro odborné a bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  » Zajištění autorizovanou osobou používání vysoce toxických látek (akutní toxicita kategorie 1 a 2 ; H300, H310 a H330)
  » Registrace chemických látek (REACH) – vypracování registrační dokumentace
  » Vybraný nebezpečný chemický látky v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ)
  » Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS )


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

  » Vypracování havarijního plánu
  » Vypracování provozního řádu vodního díla (LAPOL, ORL, ČOV)
  » Schválení na Vodoprávním úřadě povolení k vypouštění odpadních vod
  » Schválení na Vodoprávním úřadě povolení k odebírání vod
  » Vypracování ročního hlášení do systému ISPOP (F_VOD_38) do 30.ledna
  » Zprostředkování autorizovaného odběru vzorků odpadních vod


OBALY - Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

  » Vedení evidence obalů
  » Podávání kvartálního hlášení za obaly do systému EKO-KOM
  » Vedení evidence obalů
  » Vypracování ročního hlášení do systému ISPOP (F_OBL_RV) do 30.ledna


OSTATNÍ POVINNOSTI

  » Vypracování základního hodnocení rizik ekologické újmy (Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě)
  » Vypracování protokolu o nezařazení (Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií)
  » Vypracování statistických výkazů (ŽP 1-01 ; ODP 5-01)
  » Vypracování ročního hlášení do systému ISPO (F_IRZ) do 31.března


CERTIFIKACE DLE NORMY ČSN EN ISO 14001:2016

  » Vytvoření a zavedení kompletní dokumentace dle normy ČSN EN ISO 14001:2016
  » Provedení interního auditu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016
  » Spolupráce při externím auditu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016


Inventarizace skleníkových plynů dle normy ČSN EN ISO 14064-1:2019

  » Výpočet uhlíkové stopy firmy (SCOPE 1, 2 a 3)
  » Výpočet uhlíkové stopy výrobku (SCOPE 1, 2 a 3)
  » Spolupráce při externím auditu dle normy ČSN EN ISO 14064-1:2019


BEZPEČNOSTNÍ PORADCE ADR - Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

  » Kompletní poradenství v oblasti ADR
  » Provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu a návrhy opatření)
  » Vypracování firemní směrnice ADR
  » Vypracování Výroční zprávy ADR pro orgány státní správy
  » Provedení školení osob podílejících se na přepravě s nebezpečnými věcmi
  » Vypracování Zprávy o mimořádné události v oblasti ADR
  » Vypracování bezpečnostního plánu ADR (vysoce rizikové nebezpečné věci)


BEZPEČNOSTNÍ PORADCE RID - Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

  » Kompletní poradenství v oblasti RID
  » Provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu a návrhy opatření)
  » Vypracování firemní směrnice RID
  » Vypracování Výroční zprávy RID pro orgány státní správy
  » Provedení školení osob podílejících se na přepravě s nebezpečnými věcmi
  » Vypracování Zprávy o mimořádné události v oblasti RID
  » Vypracování bezpečnostního plánu RID (vysoce rizikové nebezpečné věci)