» Naše služby     » Kontakty     » Osvědčení    


Nabízíme Vám komplexní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a podnikové ekologie. Zabezpečujeme plnění všech povinností vyplývajících z platných legislativních předpisů. Naše služby nabízíme formou celkového řešení problematiky (smlouva o zabezpečení povinností oblasti podnikové ekologie), nebo formou dílčího přímého poradenství.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

  » Vypracování popisek nebezpečného a ostatního odpadu
  » Vypracování identifikačních listů nebezpečného odpadu
  » Vedení průběžné evidence odpadů
  » Vypracování ročního hlášení o produkci odpadu do systému ISPOP (F_ODP_PROD)
  » Elektronické zasílání evidenčních listů přepravovaných nebezpečných odpadů do systému ISPOP (SEPNO)
  » Vypracování interní směrnice pro nakládání s odpady
  » Školení zaměstnanců pro bezpečné nakládání s odpady
  » Vykonávání funkce odpadového hospodáře
  » Vykonávání funkce odpovědné osoby na živnostenském úřadě
  » Vyřízení povolení k provozu stacionárního zařízení ke sběru, úpravě, využití, odstranění nebo skladování odpadů
  » Vyřízení povolení k provozu stacionárního zařízení k zpracování vozidel s ukončenou životností
  » Vyřízení povolení k provozu mobilního zařízení ke sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů
  » Vyřízení povolení k obchodování s odpady
  » Vypracování provozního řádu zařízení
  » Zprostředkování odvozu ostatního odpadu
  » Zprostředkování odvozu nebezpečného odpadu


OCHRANA OVZDUŠÍ - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

  » Vyřízení povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje do trvalého provozu
  » Vyřízení povolení k provozu vyjmenovaného mobilního zdroje do trvalého provozu
  » Vypracování provozního řádu
  » Vypracování ročního hlášení do systému ISPOP (F_OVZ_SPE nebo F_OVZ_POPL)
  » Zprostředkování vypracování odborného posudku na zdroj
  » Zprostředkování vypracování rozptylové studie na zdroj
  » Zprostředkování jednorázového autorizovaného měření emisí


CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI - Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích

  » Vypracování bezpečnostních listů
  » Vypracování registru chemických látek a směsí
  » Vypracování popisek (etiket) pro neoriginální obaly (přelévaná chemikálie)
  » Provedení školení osob pro odborné a bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  » Zajištění autorizovanou osobou používání vysoce toxických látek (akutní toxicita kategorie 1 a 2 ; H300, H310 a H330)
  » Zajištění odborně způsobilou osobu na Diisokyanáty (položka 74 přílohy XVII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006)
  » Registrace chemických látek (REACH) – vypracování registrační dokumentace
  » Vybraný nebezpečný chemický látky v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ)
  » Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

  » Vypracování havarijního plánu
  » Vypracování povodňového plánu
  » Vypracování provozního řádu vodního díla (např. LAPOL, ORL, ČOV)
  » Schválení na Vodoprávním úřadě povolení k umístění dle § 17
  » Schválení na Vodoprávním úřadě povolení k nakládání s látkami závadnými vodám
  » Schválení na Vodoprávním úřadě povolení k vypouštění odpadních vod
  » Schválení na Vodoprávním úřadě povolení k odebírání vod
  » Vypracování ročního hlášení do systému ISPOP (F_VOD_38, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_PV)
  » Zprostředkování autorizovaného odběru vzorků odpadních vod
  » Vyhodnocování vzorků odpadních vod


OBALY - Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

  » Vedení evidence obalů
  » Podávání kvartálního výkazu za obaly do obalového systému EKO-KOM
  » Vypracování ročního hlášení do systému ISPOP (F_OBL_RV)


OSTATNÍ POVINNOSTI

  » Vypracování základního hodnocení rizik ekologické újmy (Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě)
  » Vypracování protokolu o nezařazení (Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií)
  » Vypracování výkazů pro Český statistický úřad (ŽP 1-01, ODP 5-01)
  » Vypracování ročního hlášení do systému ISPO (F_IRZ) (Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí)


CERTIFIKACE EMS DLE NORMY EN ISO 14001:2015

  » Zavádění, udržování a provoz
  » Tvorba systémové a provozní dokumentace
  » Registr právních požadavků
  » Úvodní a pravidelné přezkoumání
  » Spolupráce při externím auditu


CERTIFIKACE EnMS DLE NORMY EN ISO 50001:2018

  » Zavádění, udržování a provoz
  » Tvorba systémové a provozní dokumentace
  » Registr právních požadavků
  » Úvodní a pravidelné přezkoumání
  » Spolupráce při externím auditu


CERTIFIKACE DLE NORMY EN ISO 14064:2019

  » Výpočet uhlíkové stopy podniku (SCOPE 1, 2 a 3)
  » Výpočet uhlíkové stopy výrobku (SCOPE 1, 2 a 3)
  » Spolupráce při externím auditu


BEZPEČNOSTNÍ PORADCE ADR - Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

  » Kompletní poradenství v oblasti ADR
  » Analýzu skutečného stavu
  » Každoročně opakovaný vnitřní audit, vč. kontrolních dnů přímo v objektu firmy
  » Navržení změn a uvedení firmy do souladu s platnými právními předpisy
  » Stálý informační a poradenský servis
  » Vypracování firemních směrnic, včetně zpracování přesných pracovních postupů pro jednotlivé pracovní pozice
  » Proškolení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 dohody ADR
  » Vypracování výroční zprávy


BEZPEČNOSTNÍ PORADCE RID - Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

  » Kompletní poradenství v oblasti RID
  » Analýzu skutečného stavu
  » Každoročně opakovaný vnitřní audit, vč. kontrolních dnů přímo v objektu firmy
  » Navržení změn a uvedení firmy do souladu s platnými právními předpisy
  » Stálý informační a poradenský servis
  » Vypracování firemních směrnic, včetně zpracování přesných pracovních postupů pro jednotlivé pracovní pozice
  » Proškolení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 dohody RID
  » Vypracování výroční zprávy