» Kontakty    


Výčet základních povinností vyplývající z platné legislativy pro ŽP, které naše firma zajišťuje externě ve firmách:

 Provádění ekologických auditů - Bezpečnostní poradce ADR - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

  » komplexní poradenské služby v odpadovém hospodářství
  » externí poradce při nakládání s odpady, odpadový hospodář
  » zpracování plánů odpadového hospodářství
  » jednání s orgány státní správy při kontrolách (ČIŽP, KU)
  » vedení firemní evidence odpadů
  » zpracování "hlšení o produkci a nakládání s odpady"
  » zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
  » pravidelné kontroly dodržování odpadového hospodářství
  » identifikační listy nebezpečných odpadů
  » překategorizace odpadů osobou pověřenou MŽP
  » nové povinnosti provozovatelů související se vstupem do EU
  » pravidelná školení zaměstnanců
  » zpracování žádostí o souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady
  » zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení na zpracování
  » zpracování žádostí o netřídění odpadů zpětný odběr obalů


 CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY

  » označení obalů chemických látek a chemických přípravků
  » autorizovaná osoba
  » pravidelná školení zaměstnanců
  » bezpečnostní listy
  » pravidelné kontroly nakládání s chemickými látkami a přípravky podle platných právních předpisů
  » skladování chemických látek a přípravků
  » zpracování bezpečnostních karet


 OCHRANA OVZDUŠÍ

  » zpracování poplatků za znečišťování ovzduší
  » vedení provozních evidencí
  » zprostředkování měření


 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

  » zpracování provozních řádů
  » zpracování havarijních řádů
  » zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí (vypouštění odpadních vod)
  » odběry vzorků vod
  » kontrola nakládání se závadnými látkami

 STROJÍRENSKÁ ČINNOST